Obuhvaćeni podsistemi:

  • GENERALNO - 1 stavka ...
  • ROBNO - TRGOVINA - 10 stavki ...
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 2 stavke ...
  • STALNA SREDSTVA - 1 stavka ...
  • OBRAČUN ZARADA - 2 stavke ...
  • ADMINISTRACIJA - 2 stavke ... 

 

GENERALNO

Implementirana je funkcija provere ispravnosti izdatog fiskalnog isečka u BizniSoft POS-u.  Sada BizniSoft POS proverava i analizira poruke koje dobija od fiskalnog drajvera vezane za ispravnost fiskalnih isečaka kao i za pojedine statuse fiskalnog uređaja (primer: Uređaj nije povezan, nema papira i slično ....). Ukoliko se detektuje neka greška, BizniSoft POS će tražiti adekvatnu akciju od operatera (Fiskalni isečak je izdat uspešno, upiši u bazu, odustani od upisa i slično) sa detaljnom porukom o grešci. Ove provere za sada rade samo sa BSFiscal, Wings i MetaLink fiskalnim drajverima, ali ćemo se truditi da ugradimo u sve drajvere kako nam koji fiskalni uređaj bude dostupan. BSFiscal je sada u verziji 3.3 i tu su odrađena dodatna unapređenja a odnose se na mogućnost promene vremena (letnje/zimsko računanje vremena), mogućnost definisanja naziva operatera (Naziv operatera se štampa na fiskalnom isečku) i slično. Da bi se koristila mogućnost definisanja operatera, potrebno je da se popune adekvatna polja u šifarniku operatera. U BizniSoft POS-u se sada automatski čita (nakon uspešnog izdavanja fiskalnog isečka) BI (Broj isečka) i upisuje u bazu (u polju FID2) a koristi za štampu na virmanskim računima i za još neke potrebe. Ova funkcionalnost je podržana samo za BSFiscal. Ovim dodatnim unapređenjima samog BSFiscal-a ali i nivoom komunikacije koju BSFiscal ima sa BizniSoft POS-om, BSFiscal je postao preporučeni drajver za Galeb i IntRaster fiskalne uređaje. U Konfiguratoru su za ove potrebe dodate dve nove opcije:

“Folder sa rezultatima” - BizniSoft POS će za napred navedene fiskalne drajvere pokušati da automatski prepozna gde se nalazi folder sa rezultatima izdavanja fiskalnog isečka, ali može i operater eksplicitno da ga navede,
“Ignoriši greške kod izdavanja fiskalnog isečka” - Ukoliko operater iz blo kojih razloga sada želi da izbegne napred definisane provere, može da štiklira ovu opciju. 

operaterpos tumb  bsres tumb  

ROBNO TRGOVINA

novo icon 4U svim formama je ubačena nova funkcija kojom je omogućeno kopiranje stavki jednog dokumenta u  drugi dokument. Ovo kopiranje je omogućeno i između dokumenata različitog tipa (kalkulacije - interni računi - fakture).

kopiranje tumb 

Izvoz robe - Dorađena je funkcija promene kursa. Omogućen je odabir da li će prilikom promene kursa biti fiksna domaća ili strana valuta. Promena kursa u slučajevima kada je fiksna strana valuta omogućena je SAMO kod objekata koji se vode po nabavnim cenama.

Izdavanje robe - Izlazna faktura - U formi formiranja dokumenta dodata je opcija kojom može da se zahteva provera količine kod formiranja naloga.

automkrrn tumb 

Izvoz robe - Dorađena je funkcija promene kursa. Omogućen je odabir da li će prilikom promene kursa biti fiksna domaća ili strana valuta. Promena kursa u slučajevima kada je fiksna strana valuta omogućena je SAMO kod objekata koji se vode po nabavnim cenama.

izvoz tumb 

Narudžbine i trebovanja - Implementirana je funkcija GRUPNIH TREBOVANJA. Cilj ove funkcije je da postoji jedan objekat u kome će se vršiti trebovanje za sve ostale objekte (ili deo njih) u firmi. Osnovna ideja je da se vrši preračunavanje potrebnih količina za sve objekte definisane posebnim šifarnikom, kao i da se prati nabavka trebovanih artikla uz automatsko formiranje internih računa za konkretne objekte pri čemu se teži tome da stanje zaliha objekta definisanog za grupna trebovanja na nivou dana bude 0. Da bi se koristila funkcija grupnog trebovanja, neophodno je da u spisku objekta postoji otvoren objekat za ove namene. Ovaj objekat bi trebao da se vodi po nabavnim cenama bez ukalkulisane razlike u ceni i ne bi trebao da se vodi po propisanom cenovniku – tip objekta 08 – Magacin robe po nabavnim cenama.

gruptreb1 tumb  gruptreb2 tumb  gruptreb3 tumb 

Narudžbine kupaca - U narudžbenicama je ubačeno novo polje „Tip dokumenta“ koje predstavlja tip konačnog dokumenta i može da ima jedan od 4 unapred definisana statusa:

Faktura
Profaktura
Faktura sa akcijskim rabatom
Izvozna faktura

Ovo polje je ubačeno kako bi se na osnovu te vrednosti klikom na dugme „Formiraj“ formirao adekvatan dokument. Ovo praktično znači da će dokumenti koji stižu od putnika uvek da dolaze kao „Narudžbenice“ sa jedim od dva statusa: Faktura i Profaktura. Podrazumevani tip konačnog dokumenta (onaj koji će standardno da se nudi) se definiše u konfiguratoru. 
U konfiguratoru je ubačena nova opcija „Narudžbine kupaca – Ignoriši raspoložive količine prilikom rezervisanja“. Objašnjenje je sledeće: U narudžbenicama postoji, pored standardne kolone „količina“ kojom se difiniše koliko je komada konkretnog artikla kupac naručio, i polje „rezerviši“. Ovo polje je namenjeno da komercijalista koji kuca narudžbenicu može da rezerviše manju količinu od naručene ukoliko unapred zna (ili mu magacioner javi) da konkretnog artikla nema na stanju u dovoljnoj količini. Prilikom knjiženja narudžbenice, rezerviše se onoliko komada konkretnog artikla koliko je definisano u polju „rezerviši“, ukoliko na stanju nema potrebna količina, rezerviše se onoliko koliko ima i tom količinom se popuni polje „rezervisano“. Ova vrednost polja „rezervisano“ je ona količina koja se kasnije pojavljuje u kontrolnoj listi kao količina koju magacioner teba da odvoji. 
U konfiguratoru je ubačena nova opcija „Narudžbine kupaca – Potvrda kontrolne liste sa količinskim razlikama“. Ukoliko je štiklirana ova opcija, magacioner će moći da potvrdi kontrolnu listu i sa količinama koje ne odgovaraju vrednostu polja „rezerviši“. Nakon ove potvrde će se autmatski ažurirati vrednost pojla „Rezerviši“ u narudžbenici. 
U svim izlaznim dokumentima (fakture, profakture, otpremnice ...) kao i u narudžbenici je ubačeno novo polje u zaglavlju „Dostava“. Ovime se definiše način dostave koji se kasnije kopira kod konačnog dokumenta. 

narkup tumb  narkupkonf tumb  narkupkonf1 tumb 

Funkcija transformacije artikla po recepturi je potpuno redizijanirana. Sada je moguće da korisnik bira da li će raditi transformaciju po recepturi, ili će sam operater uneti utrošene i proizvedene artikle ili će se koristiti kombinacija svega ovoga, tako da je moguće uraditi i transformaciju po recepturi ali i dodati eventualne artikle koji su još utrošeni. Sada je omogućena i transformacija artikla u objektu tipa 08 – Magacin robe. Sva knjiženja su sada dorađena kao i štampa transformacije (drugačije se štampa ukoliko je u pitanju magacin koji se vodi po nabavnim cenama). Ukoliko se magacin vodi po nabavnim cenama onda je zbir nabavne vrednosti repromaterijala (po prosečnim nabavnim cenama) jednaka zbiru nabavnih vrednosti dobijenih artikala – proizvoda, te je u skladu sa time vrednost računa 1310 u ovim transformacijama i u objektima koji se vode po nabavnim cenama uvek 0. U jednoj transformaciji je moguće proizvesti više artikala. Ukoliko postoji receptura za svaki pojedinačni proizvedeni artikal će se nabavna vrednost izračunavati po recepturi. Zbir nabavnih vrednosti repromaterijala koji je dodat mimo recepture će se po artiklima rasporediti proporcionalno VP vrednosti.U uslovima kada ne postoji receptura bi trebalo da bude dobra praksa da se (ukoliko je to moguće) uvek proizvede samo jedan artikal. Ova preporuka je zbog raspodele nabavne vrednosti. Ukoliko se proizvede samo jedan artikal onda se celokupna nabavna vrednost repromaterijala raspoređuje na taj jedan proizveden artikal. Ukoliko se proizvedu više artikala bez recepture, onda se nabavna vrednost proizvedenih artikala dobija tako što se stavi u odnos prodajna vrednost bez PDV-a proizvedenih artikala sa ukupnom prodajnom vrednošću proizvedenih artikala i taj procenat se primeni na ukupnu nabavnu vrednost utrošenih artikala. Ovaj algoritam važi za sve tipove objekata (ne samo za objekte koji se vode po nabavnim cenama).

transart tumb  transart1 tumb 

Funkcija obračuna nabavke po stavkama je dodata i u formi internih prenosa iz objekta u objekat.

intizd tumb  

Artikli i šifarnici - Definisanje nabavnih cena - Implementirana je nova funkcija brisanja i automatskog definisanja nabavnih cena.

Izveštaji iz robnog - U funkciji izveštaja iz robnog dodata je nova opcija analogno Prilagođenim izveštajima klijenta pod nazivom „Pregled podataka izabranih kriterijuma u tabeli“. Ova funkcija formira GRID tabelu sa podacima filtriranim po izabranim kriterijumima i dalje korisnik može da dobije izveštaj koji god želi. Inicijalno postoje 3 propisana tipa ove tabele, ali je klijent može prilagoditi svojim potrebama.

grid2 tumb  grid tumb  grid1 tumb 

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Obrada naloga za glavnu knjigu - Račun troškova - Ova funkcija lje dorađena tako da se sada za svaku pojedinačnu stavku može posebno definisati tip i vrednost analitike.

troskovi tumb  

novo icon 4Propisani finansijski izveštaji   - Implementirani su novi finansijski izveštaji za 2014. godinu. Omogućeno je formiranje izveštaja za mikro pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Pravilnik. U meniju su ovi izveštaji razdvojeni na dve stavke: Aktuelni finansijski izveštaji i Stari finansijski izveštaji. DETALJNIJE

finizv tumb  

STALNA SREDSTVA

novo icon 4 Implementiran je novi podsistem evidencije sitnog inventara. 

inventar tumb  

OBRAČUN ZARADA

Omogućeno je razdvajanje M-4 obrasca na dva posebna i to: redovno zaposleni i zaposleni po povremenim i privremenim poslovima.

m4odvojen tumb  

Dorađena je forma „Obračun zarade bez isplate NETO“.

bezneto tumb  

ADMINISTRACIJA

Unos i štampa virmana - Unapređen je rad sa virmanima. Omogućeno je ažuriranje konkretnog virmana u bazi virmana (novo dugme „ažuriraj“), pretraga poslovnih računa klijenta i partnera (taster „+“ u polju tekućeg računa klijenta i/ili partnera) kao i izbor ovih računa kod kreiranja virmana u funkciji kalkulacija i obradi naloga glavne knjige. Omogućen je odabir da li će se izveženi virmani obrisati.

stampavirmana tumb  stampaizkl tumb  ebank tumb 

novo icon 4Šifarnik operatera - Dodate su opcije kompleksne lozinke. 

Lozinke moraju biti minimalne dužine 8 karaktera
Mora biti sačinjena od kombinacije slova, brojeva i posebnih znakova
Ne sme biti ista kao korisničko ime
Neophodno je da se menja na 120 dana

sifoper thumb