Obuhvaćeni podsistemi:

 • GENERALNO - 2 stavke ...
 • OPŠTI ŠIFARNICI - 2 stavke ...
 • ROBNO - TRGOVINA - 13 stavki ...
 • FINANSIJSKA OPERATIVA - 2 stavke ...
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 7 stavki ...
 • OBRAČUN ZARADA - 3 stavke ...
 • SPECIFIČNI PODSISTEMI - 1 stavka ...
 • ADMINISTRACIJA - 2 stavke ... 

GENERALNO

novo icon 4Integrisani email klijent. Dodata je mogućnost slanja izveštaja email-om koristeći integrisani email klijent. Sada korisnik može da bira da li želi da email pošalje podrazumevanim klijentom Windows operativnog sistema (Outlook, Outlook Express, IncrediMail ...) ili da koristi integrisani BizniSoft email klijent. Da bi ovu funkciju koristili, neophodno je da se popuni novo polje u šifarniku operatera u kome se definiše email operatera. Ova funkcija je odrađena zbog raznih problema koji se javljaju u novijim verzijama Outlook-a (Office 2013 i noviji) a i sama po sebi je vrlo praktična. Implementirane su i funkcije koje prate istoriju email adresa kojima su poslati izveštaji na ovaj način, tako da operater ne mora stalno da ih kuca. Istorija primaoca se nalazi u fajlu History.txt u BizniSoft folderu (ukoliko neko želi nekada da ovo izbriše, ažurira i slično).

mail1 thumb  mail2 thumb

Automatsko knjiženje. Implementirana je opcija odabira da li će u polje „Eksterni dokumenat“ kod automatskog knjiženja izlaznih dokumenata program knjižiti broj fakture ili dokumenat vezu. Ova funkcija je bitna samo za knjigovodstvene agencije koja izlazne dokumente (fakture) svojih klijenata knjiži kod sebe i gde se brojevi izlaznih faktura u agenciji razlikuju od brojeva faktura u samoj firmi (zbog različite numeracije i slično). Opcija važi za firmu/klijenta i neophodna je da se podesi za sve klijente u bazi (knjigovodstvene agencije). 

knjigpod thumb

OPŠTI ŠIFARNICI

Tabela računa automatskih knjiženja - prebačena je iz osnovne baze (OPP) u bazu za firmu i godinu. U bazi OPP je ostala ova tabela kao TABRAC_OLD odakle se pune tabele po godinama SAMO prilikom inicijalnog startovanja, tj. ulaska u bazu. Ovo praktično znači da se sada tabela računa automatskih knjiženja ažurira i odnosi na konkretnu firmu i poslovnu godinu a sve ovo je odrađeno zbog prelaska na novi kontni okvir i činjenice da će postojati više različitih propisanih kontnih okvira. Dorađena je sama forma tabele računa automatskih knjiženja tako da je sada dodato dugme OK/UPIŠI/PRIMENI čijim klikom se automatski primenjuju sve eventualne izmene ove tabele. Još jedna bitna izmena je ta da sada BizniSoft POS ne može da se startuje ukoliko je build veći iz onoga u bazi (nije startovana glavna aplikacija, već samo POS i samim tim ni baza nije sinhronizovana) dok je do sada program samo javljao upozorenje ali je dozvojlavao ulazak.

tabrac thumb  

novo icon 4BizniSoft dokumenta - Štampa neproknjiženih dokumenata - Implementirana je nova opcija u funkciji OPŠTI ŠIFARNICI – Propisani šifarnici – BizniSoft dokumenta. U ovoj tabeli je dodato novo polje da se onemogući štampa neproknjiženih dokumenata za svaki tip dokumenta posebno.

bsdok thumb 

ROBNO TRGOVINA

novo icon 4PLU Šifra. Implementirana je funkcija tzv. „PLU ŠIFRE“. Sada se za svaki artikal automatski upisuje PLU šifra koja u stvari predstavlja redni broj šifre u šifarniku. Ovo obeležje se koristi kod izdavanja fiskalnih isečaka za firme koje u šifarniku imaju šifre preko 65535. Ukoliko je u šifarniku objekata definisano da se koristi PLU ŠIFRA fiskalni uređaj će se programirati PLU šifrom a ne šifrom artikla. Predviđeno je da klijent za pojedine šifre artikla u šifarniku definiše da nemaju PLU šifru kako bi ostalim šiframa oslobodio mesto. Takođe je predviđena funkcija koja automatski (po startovanju i po potrebi) ponovo vrši prenumeraciju PLU šifri samo za artikle koji su štiklirani da imaju PLU šifru. PLU šifra se ne može menjati. Ukratko: Po instalaciji i startovanju nove verzije odradće se sve potrebne procedure, ko želi da koristi PLU šifru to treba da omogući u šifarniku objekata i restartuje BizniSoft, nakon čega se ulazi u BizniSoft POS i normalno nastavlja rad.

plu1 thumb  plu2 thumb  plu3 thumb

Artikli i šifarnici - Artikli/proizvodi - Ubačena je nova funkcija štampanja količinskih labela (određena, unapred definisana količina labela jednog artikla). Kada se uđe u ovaj meni, program automatski nudi stanje zaliha konkretnog artikla, s’tim što je moguće promeniti ovu količinu, nakon čega treba kliknuti na dugme “Štampaj definisane količine”

defkolicine thumb

novo icon 4Serijski brojevi i rokovi trajanja. Kao što je već i ranije bilo podržano, BizniSoft može voditi artikle po serijskim brojevima i to po više različitih vrsta serijskih brojeva / serija (jedan serijski broj je jedan komad, jedan serijski broj je više komada, složeni serijski broj ...). Funkcija vođenja serijskih brojeva po sistemu jedan serijski broj je više komada je sada prilično proširena pre svega uvođenjem opcionog praćenja roka trajanja po serijama. Tako da je moguće sledeća evidencija roka trajanja po serijama u uslovima kada se artikal vodi po serijskim brojevima po sistemu „jedan serijski broj je više komada“:
a. Rok trajanja se ne unosi,
b. Opcioni unos roka trajanja,
c. Obavezan unos roka trajanja,
d. Rok mora biti unapred definisan.

Nazivi ovih opcija su sami po sebi jasni. U tom kontekstu je promenjena i forma samih unosa serijskih brojeva u dokumentima ulaza i izlaza, tako da je sada omogućen unos roka trajanja u skladu sa definisanom vrstom evidencije roka trajanja. Ukoliko rok trajanja mora da bude unapred definisan, isti se definiše u tab-u „Definisanje roka trajanja“ u serijskim brojevima.

serbr thumb  serbrroktr thumb 

 • novo icon 4Kontrolna lista - Specifikacija po dokumentima -  - Iz kontrolne liste je izbačen podatak „rok trajanja“ i umesto njega je ubačeno polje „Serijski broj“. U uslovima kada se koristi kontrolna lista, logično je da se serijski brojevi i serije unose na kontrolnoj listi, tj. da ih unosi ili skenira magacioner u trenutku odvajanja robe. Sada je proširena tabela kontrolne liste, tako da svaki klijent može po dokumentima i objektima da definiše da li će serijske brojeve unosti na dokumentima ili na kontrolnim listama.

  specklista thumb  

  - Ukoliko se za pojedini dokumenat i objekat definiše da se u kontrolnoj listi unose serijski brojevi, onda se isti neće tražiti pri samoj obradi dokumenta. Za razliku od slučajeva kada se serijski brojevi unose u samom dokumentu po unosu svake stavke dokumenta pojedinčano i kada se isti odmah i „knjiže“, serijski brojevi koji se unose kontrolnom listom se „knjiže“ kada se dokumenat na osnovu koga je rađena kontrolna lista proknjiži u robnom. U tabeli funkcije "Specifikacija po dokumentima" se još definiše u kojim se sve dokumentima koristi kontrolna lista i onemogućavaju pojedine funkcije (štampa, knjiženje, formiranje) ukoliko ne postoji potvrđena kontrolna lista.

  klistaserbr thumb  

  - Prilikom potvrđivanja kontrolne liste program proverava i upozorava ukoliko postoji neki artikal za koji nije unet adekvatan serijski broj. Modifikovana je i štampa same kontrolne liste kako bi se na njoj videli specificirani serijski brojevi i serije artikla. Kontrolna lista je sada ubačena kao opcija kod svih transakcija ulaza / izlaza / nivelacija robe.
  Za sve tipove dokumenata koji se nalaze u tabeli specifikacije po dokumentima (tj. U njihovim adekvatnim formama) implementirano je novo polje koje označava da li za konkretan dokumenat postoji potvrđena kontrolna lista ili ne. Ovo polje se pojavljuje SAMO za konkretan dokumenat u konkretnom objektu u skladu sa tabelom. Primer: tabelom je definisano da komercijalista ne može da formira fakturu na osnovu narudžbine ukoliko ne postoji potvrđena kontrolna lista. Komercijalista periodično pritiska dugme „Osveži“ (novo dugme dodato u svim formama BizniSoft u ovoj verziji) i čeka da kontrolna lista „pozeleni“ čime će biti omogućeno i formiranje fakture.

klistanar thumb

Paletno pakovanje. Ubačeno je polje „Paletno pakovanje“ u šifarniku artikala. Paletno pakovanje služi za adekvatno izveštavanje u podsistemima robno-trgovinskog poslovanja.

paletnopak thumb

Izdavanje robe - Izlazna faktura - Minusna stanja nakon knjiženja naloga. Ova funkcija je sada dorađena i prikazuje minusne količine bez obzira da li se one desile na dan fakture ili su tekuće količine otišle u minus.

minkol thumb

Narudžbine i trebovanja - Narudžbine kupaca - Ubačena su polja akcijskog rabata i sistem konsultovanja istog kod narudžbenica kupaca.

narakcrab thumb

DATA terminal. Dorađena je funkcija formiranja podataka za DATA terminal na osnovu trebovanja robe.

datatreb thumb 

Narudžbine kupaca - U samoj formi narudžbine kupaca ubačena su dva nova polja. Polje „rezerviši“ služi komerijalisti koji obrađuje narudžbenice da može da „limitira“ količinu artikla koji se rezervišu. Prilikom knjiženja ovakve narudžbenice, rezervisaće se samo količina koja je specificirana u ovom polju iako možda na stanju ima dovoljno količina da se rezerviše cela narudžbina. Ovde je ideja da ukoliko komercijalista dobije informaciju od magacionera da bez obzira što u računaru stoji da ima dovoljno komada nekog konkretnog artikla, tih artikla u magacinu u stvari nema, da komercijalista može da promeni rezervisanu količinu u narudžbenici i omogući magacioneru potvrđivanje kontrolne liste bez obzira što nema traženi broj komada. Drugo polje („Serijski broj“) omogućava komercijalisti koji radi obradu narudžbenica da magacioneru „predloži“ koju konkretno seriju konkretnog artikla da izda (najčešće – najstariju). Ovaj serijski broj se pojavljuje u formi kontrolne liste i magacioner bi trebalo da postupi po preporuci komercijaliste. Ukoliko komercijalista ne definiše konkretan serijski broj za artikal, magacioner bira serije po nekim unapred definisanim internim procedurama.

narkupaca thumb

Narudžbenice kupaca. Kod formiranja fakture na osnovu narudžbenice, sada je izbačeno pitanje da li se formira faktura sa akcijskim rabatom, već se ista automatski formira ako je na nekoj stavci definisan akcijski rabat. U protivnom, formira se klasična faktura. Ovo se može promeniti opcijom "Narudžbenica formira isključivo fakturu sa akcijskim rabatom" u konfiguratoru.

Cenovnici - Sada su funkcije “Definisanje prodajnih akcija”, “Artikli sa limitinarom maržom” i “Preporučene cene” izbačeni iz opcije “Artikli i šifarnici” i ubačeni u opciju “Cenovnici”.

novo icon 4Cenovnici- Definisanje prodajnih akcija - Dorađene su funkcije koje su vezane za prodajne akcije. Sada je ovo jedna vrlo kompleksna funkcija sa širokim mogučnostima i moguće je zadavati sledeće kriterijume:

1.Period na koji se akcija odnosi,
2.Tip programa na koji se akcija odnosi (BizniSoft ili BizniSoft POS),
3.Konkretan objekat ili za sve objekte (ako nije uneto ovo polje),
4.Konkretan atribut artikla ili za sve atribute artikla (ako nije uneto ovo polje),
5.Konkretan artikal ili za sve artikle (ako nije uneto ovo polje),
6.Konkretan atribut poslovnih partnera ili za sve atribute poslovnih partnera (ako nie uneto ovo polje),
7.Konkretan poslovni partner ili za sve poslovne partnere (ako nije uneto ovo polje),
8.Mogućnost uneta procenta rabata, VP cene ili MP cene.
Kao i u ostalim slučnim funkcijama, implementirana je kompleksna procedura odabira kriterijuma po nivoima (primer, ako je u jednoj stavci unet atribut artikla sa rabatom 10 % a u drugoj unet konkretan artikal koji pripada prethodnom atributu sa rabatom 20%, prioritet ima konkretan artikal te će procedura vratiti 20% i slično ...). Takođe, moguće je uneti samo rabat, samo cenu, ali i kombinaciju ove dve stvari. Napomena je da rabat definisan ovim akcijama ima prioritet u odnosu na rabate definisane u uslovima prodaje za poslovnog partnera, zato je dobro koristiti atribute poslovnih partnera, mada je svaka kombinacija moguća.
Ove akcije se odnose i na BizniSoft POS ali ukoliko se daju za konkretne poslovne partnere a važe i za BizniSoft POS, onda je potrebno da se pre kraja računa odabere poslovni partner a ako se isti odabere nakon unosa stavki, onda i da se klikne na dugme “preračunaj”.

prodakc thumb  posakc thumb

Zbirne akcije. Omogućeno je da se unese „Količina OD“ i „Količina DO“, kao i „Vrednost OD i Vrednost DO“. Moguće je definisati da li se akcijski rabat pojavljuje samo u dokumentima sa akcijskim rabatom (Izlazna faktura/Nalog za izdavanje sa akcijskim rabatom, Narudžbenie kupaca ...) u kom slučaju je to akcijski rabat koji se računa na već standardno definisan rabat u uslovima poslovanja za konkretnog poslovnog partnera ili će se ovaj rabat računati u svim dokumentima kao klasičan rabat (checkbox „akcijski“). Sada je dodato još jedno polje „Zbirno“ koje označava da se količina OD-DO odnosi zbirno na ceo atribut. Primer: Ukoliko smo stavili OD 100 do 500 komada za 10% akcijskig rabata za atribut artikla „Sirevi“ i štiklirali „Zbirno“ to će značiti da će pravo na ovaj rabat imati kupci koji po jednom dokumentu imaju od 100-500 komada zbirno po atributu (primer: 60 komada kravljeg sira i 80 komada ovčijeg sira ... pojedinačno nebi imali pravo na ovaj rabat, ali obzirom da je to „Zbirno“ program preračunava zbir po atributima). Da bi ovo funkcionisalo kako je predviđeno dodata je nova opcija u svim izlaznim dokumentima „Preračunaj zbirni akcijski rabat“, a ova opcija se inače automatski startuje prilikom potvrđivanja narudžbine kupaca.

zbirakc thumb  preraczbakc thumb

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Poslovne knjige - Poreska prijava
Forma formiranja XML fajla PPPDV prijave je dorađena u sledećem:
1.Sada se nudi period definisan u prethodnoj formi, tj. Štampe PPPDV prijave,
2.Sada se nudi poreski period (mesečni/tromesečni) definisan u matičnim podacima firme,
3.Sada se nudi odgovorno lice definisano u matičnim podacima firme (novo polje – screenshot u prilogu),
4.Sada se nudi organizaciona jedinica PU koja predstavlja naziv šifre opštine definisane u matičnim podacima firme.

odglice thumb 

Isplata poljoprivrednom proizvođaču - Dorađena je funkcija isplate poljoprivrednom proizvođaču. Ubačeno novo polje “konto” gde se nudi BSRN0032 koji je moguće promeniti što je zgodno kada se radi kompenzacije (umesto 24191 treba da se knjiži na 2020).

poljproiv thumb

Održavanje kontnog plana - Atributi knjigovodstvenih računa - Implementirane su funkcije atributa knjigovodstvenih računa koje rade na isti način kao i ostali atributi u programu i mogu se kombinovati sa atributima poslovnih partnera. Jedan knjigovodstveni račun može pripadati jednom više atributu i obratno (Primer: atribut: "Obaveze, računi 4330, 4340, 3331 ...).

novo icon 4Izveštaji iz finansijskog. Izbačeni su svi izveštaji iz finansijskog iz menija i sada integrisani u jedinstvenu funkciju “Izveštaji iz finansijskog poslovanja”. Sada je ovo jedna vrlo kompleksna funkcija sa puno parametra koji se odnose na sve postojeće izveštaje.

novo icon 4Obrada naloga za glavnu knjigu - Račun troškova - Ova funkcija je izmenjena, i sada se podaci unose na sledeći način:
1.račun od dobavljača koji jeste u PDV sistemu i imamo pravo odbitka opšta stopa, unosimo samo iznos sa pdv-om i izaberemo stopa S1 i program sam izračuna osnovicu i iznos pdv-a
2.račun od dobavljača koji jeste u PDV sistemu i imamo pravo odbitka niža stopa, unosimo samo iznos sa pdv-om i izaberemo stopa S2 i program sam izračuna osnovicu i iznos pdv-a
3.račun od dobavljača koji jeste u PDV sistemu ali nemamo pravo odbitka opšta stopa, unosimo iznos sa pdv-om i izaberemo stopa bez prava odbitka i program sam izračuna iznos pdv-a po opštoj stopi u polju bez odbitka
4.račun od dobavljača koji jeste u PDV sistemu ali nemamo pravo odbitka niža stopa, unosimo iznos sa pdv-om i izaberemo stopa bez prava odbitka program sam izračuna iznos pdv-a po opštoj stopi i onda moramo samo ručno da upišemo iznos pdv-a po nižoj stopi
5.nabavka od lica koja nisu u PDV sistemu unosimo u polje iznos sa pdv-om iznos fakture, i biramo stopa S0 i program upiše u KPR u kolonu nisu u pdv-u. 6.račun od dobavljača koji je oslobođen PDV-a unosimo u polje iznos sa pdv-om iznos fakture i izaberemo stopa oslobođen
Još jedna novina je da kada čekiramo polje Plaćeno, možemo da biramo na koji konto će se knjižiti i analitiku ukoliko se konto vodi analitički. Više nije obavezno da bude konto 24190.

ractr thumb

Izveštaji iz finansijskog. Ubačena je nova opcija „Nalog OD“ i „Nalog DO“ u izveštajima iz finansijskog poslovanja.

nalod thumb 

Izveštaji iz finansijskog. Ubačena je opcija „Konto OD“ i „Konto DO“ u izveštajima iz finansijskog poslovanja.

kontood thumb 

OBRAČUN ZARADA

Izveštaji za izabrani obračun- Štampa virmana - Omogućeno ažuriranje baze virmana i to:
1.Brisanje samo pojedinih vrsta plaćanja – u uslovima kada klijent hoće da pusti na primer samo doprinose
2.Primena procenta na iznose – u uslovima kada klijent hoće da pusti na primer samo 33,33% NETO plate

virmani1 thumb  virmani2 thumb

Izveštaji Konačan obračun za mesec, Obračun za tekuću isplatu i Kumulativni obračun su promenjeni i usklađeni prema Pravilniku o sadržaju obračuna zarade.

novo icon 4Matična knjiga radnika - Implementirana je funkcija unosa/ažuriranja zaposlenog u matičnoj knjizi radnika (obračun zarada) i kadrovskoj evidenciji pomoću čitača ličnih karata (bilo koji čitač kartica).

citac thumb  citackadrovska thumb

FINANSIJSKA OPERATIVA

Pregled neplaćenih obaveza/potraživanja - Dorađena je funkcija pregleda neplaćenih obaveza/potraživanja. Sada može da se bira da li će se zatvaranje vršiti hronološki, po veznom dokumentu ili po valutama plaćanja. Moguće je i odabrati period dokumenata u smislu tekuća godina (sa početnim stanjem, što znači tekuića + prethodna) ili sve poslovne godine. Opcija „Po valutama plaćanja“ podrazumeva da se odaberu obaveze ili potraživanja i za ovu funkciju ne možemo koristiti opciju „sve poslovne godine“ zato što nema nikakvog smisla obzirom da se u početnom stanju već nalaze valute iz prethodnih godina. Generalno, opcija „Sva dokumenta-tekuća godina“ je dovoljna za 99% potreba. Obzirom da je sada ova funkcija dosta unapređena, ubačena je i opcija odabira atributa poslovnih partnera. Sada je moguće definisati periode sa napomenom da ukoliko je „period od“ = 0 to znači da je datum manji od perioda DO. Ista priča važi i za period DO.

obpot thumb

novo icon 4Predlog za kompenzaciju - Sada je moguće birati stavke koje želite da kompenzujete što je zgodno u pojedinim situacijama (Ugovori, otkupi i slično ...).

kompenzacija thumb

SPECIFIČNI PODSISTEMI

Specifični podsistemi. U Konfiguratoru su ubačene sve relevatne opcije podsistema specifičnih poslova - otkupa. Ubačena je i podrška za direktnu komunikaciju sa kolskom vagom tipa MX100/DIVA11.

kolska thumb 

ADMINISTRACIJA

Data terminal  - Omogućena je promena  dužine naziva artikla. Podrazumevana vrednost je 25.

dataterm thumb 

Ovlašćenja operatera. Ubačeno je posebno ovlašćenje u šifarniku operatera kojima se onemogućava operateru da menja unapred definisan rabat u samim dokumentima.

sifoper thumb