news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • ROBNO-TRGOVINA - 9 stavke ...
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 4 stavke ...
  • OBRAČUN ZARADA - 4 stavke ...
  • TEHNIČKA UNAPREĐENJA - 2 stavke ...

ROBNO-TRGOVINA

Analiza prometa po objektima
- Dodato novo polje u tabelama "Realizacija" koja predstavlja prodajnu vrednost bez PDV umanjenu za iznos rabata. Kolona "Iznos RUC" sada predstavlja ostvarenu razliku u ceni sa umanjenim rabatom.

Šifarnik artikla - Podaci o artiklu
- Ubačena je podrška za tzv. "Jediničnu cenu". Jedinična cena se sastoji iz Jedinice mere i koeficijenta (Primer Grand kafa 200g: Jedinica mere jedinične cene je "KG" a koeficijent je 5).
Ovo je odrađeno zbog nove varijate propisanog izveštaja Labela artikla pod nazivom "Labele artikla - akcija" koje sada imaju sve propisane elemente propisane članom 41. Zakona o trgovini. Primer novih labela:

jedinicna cenalabele - akcija

Stara cena i period važenja stare cene se štampa samo ako postoji prethodna cena. Jedinična cena se štampa samo ako je koeficijenat jedinične cene različit od 1, 0 ili null (prazno polje).

Šifarnik artikla - Meni
- Sada postoji opcija dodavanja artikla u bazi labela po atributu, tako da ako ima neka nova akcija na primer, ista se otvara kao atribut i dodeli željenim artiklima, pa se zatim koristi funkcija u meniju "Dodavanje artikla u bazu labela po atributu" koja će za sve artikle koje pripadaju selektovanom atributu odštampati labele.

Prijem robe - kalkulacija
- Ukoliko se radi kalkulacija za artikal koji je označen kao sopstveni proizvod, BizniSoft će dati poruku o grešci.

Izvoz robe i usluga
- Ubačena oznaka valute u engleskoj verziji izvozne fakture.

Otpis robe u objektu - Otpis iznad zakonskog limita
- Usklađena konta prihoda i konta PDV-a.

Izdavanje robe - Izvozna faktura
- Omogućeno je menjanje cene u valuti tasterom F10 (Do sada je bilo moguće samo menjati cenu u dinarima sa F9), uz automatsko formiranje nivelacije za objekte u kojima se zalihe vode po prodajnim cenama (01 - maloprodaja i 02 - veleprodaja).

Popis robe
- Unapređena je funkcija knjiženja popisa u robnom u objektima koji se vode po nabavnim cenama (10 - Magacin repromaterijala, 08 - Magacin robe i sl...).

Izveštaji iz robnog - Stanje zaliha objekta
- Sada ima opcija ispisa naziva dobavljača.
Algoritam po kome se automatski popunjava dobavljač je sledeći:

1. Prvo se traži dobavljač za aktuelni objekat i aktualnu poslovnu godinu,

2. Ako se ne nadje pod 1 ide unazad po poslovnim godinama za aktuelni poslovni objekat,

3. Ako se ne nadje pod 2 traži se dobavljač za konkretan artikal za aktuelnu poslovnu godinu ali za sve objekte,

4. Ako se ne nadje pod 3 traži se za sve objekte i ide unazad po poslovnim godinama.

 stzaldob

FINANSIJSKO POSLOVANJE

novo icon 4Finansijske analize i statistike - Prihodi i rashodi po mesecima i godinama.
- Ova funkcija ima izbor poslovnih godina klijenta, kao i izbor prihoda, rashoda i salda i izbor tipa grafirkona, analitike, mesta i nosioca troška.

prpmg

novo icon 4Obrada naloga glavne knjige - Prijem carinskog računa
- Ovo je nova funkcija koju koriste pojedine firme kada se samo knjiže troškove carine i uvozni PDV, a sam prijem robe se knjiži naknadno.

Pojedina konta prihoda su usklađena sa kontnim okvirom SRRS-a. Ovo se odnosi na funkcije obrade dnevnih pazara i izlazne fakture.

VERZIJA ZA CRNU GORU - Formiranje naloga za utvrđivanje finansijskog rezultata i zatvaranje konta prihoda i rashoda (FR-1 i FR-2) je usklađeno sa crnogorskim kontnim okvirom.

OBRAČUN ZARADA

Bolovanja na teret socijalnog osiguranja
- Ispravljeni obrasci OZ-8 i OZ-9 u Obračunu zarada. Ispravljen naziv kolona u zaglavlju.

Matična knjiga radnika
- Kod unosa novog radnika, program sada automatski nudi prvu sldeću šifru radnika (Iako BizniSoft u svim formama automatski nudi prvi sledeći, u matičnoj knjizi je do sada nudio 0 sa idejom da klijent sam ubaci šifru po izboru - ovaj koncept se pokazao nepraktičnim).

Izveštaji po periodima - Rekapitulacija obračuna za period
- Ovo je nov izveštaj u kome mogu da se selektuju zarade isplaćene za period OD - DO.

Obračun bez isplate NETO - Formiranje virmana za plaćanje
- U pojedinim, retkim, situacijama u štampi virmana se nije videla šifra plaćanja 253. Bag je ispravljen.

TEHNIČKA UNAPREĐENJA

Zamenjene su određene procedure - ubrzan rad sa bazom.

Promenjeni su GRID-ovi u svim formama obračuna zarada gde to još nije bilo odrađeno. Evidentirani su sitniji problemi u prikazu pojedinih formi obračuna zarada u BizniSoft LIVE sistemu, što će biti ispravljeno u budućim verzijama.

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs