news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • ADMINISTRACIJA - 3 stavke ...
  • BIZNISOFT POS - 1 stavka ...
  • ROBNO-TRGOVINA - 7 stavke ...
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 1 stavka ...

ADMINISTRACIJA

Eksport podataka za fiskalne kase
- Odrađen je eksport podataka za SHARP fiskalne kase (QuickLink) koje ne mogu da rade u režimu fiskalnog štampača

novo icon 4KOFNIGURATOR 
- U  opciji "Dokumenta" u konfiguratoru ima novi checkbox pod naizvom "Omogući promenu cene u objektu u kome se prenosi roba u internim računima i za objekte koji se vode po nabavnim cenama". Obzirom da kada se roba prenosi u objekte koji se vode po nabavnim cenama, BizniSoft automatski računa prosečnu nabavnu cenu iz objekta 1 i tom cenom zadužuje objekat 2 i u tom slučaju cena 2 ne može da se promeni (zbog cele priče oko prosečnih nabavnih cena ... i ovo je u principu dobro rešenje za 99,9% slučajeva). Ukoliko je ova opcija čekirana, operator će moći da promeni cenu2 uz napomenu da ovime menja i prosečnu nabavnu cenu1 (zbog ravnoteže naloga), te i ukalkulisanu razliku u ceni1. Ima slučajeva kada je ova opcija jako zgodna a za detalje se obratiti našem Call centru.

Provera integriteta podataka
- Ova funkcija je unapređena u brzini i kvalitetu procedura (KEPU-finansijsko, robno-KEPU, robno-finansijsko...)

BIZNISOFT POS

Opcija automatksog logovanja svih brisanih kasa računa kao i stavki u pojedinačnom računu
-
Sada se u posebnu tabelu automatski upusuje svako brisanje računa i stavki, zbog sprečavanja eventualne zloupotrebe. Ceo log se vidi u funkciji ROBNO-TRGOVINA * BizniSoft POS * Pregled brisanih stavki.

ROBNO-TRGOVINA

novo icon 4Fakturisanje i knjiženje grupnih artikala (kompleta) u objektima koji se vode po nabavnim cenama.
- Za korišćenje ove funkcije potrebno je definisati artikal kao grupni u šifarniku artikla, uneti mu recepturu (sastavnicu) i prodajnu cenu. Prodajom ovakvog artikla sa stanja zaliha objekata se skidaju artikli od kojih je sastavljen, a eventualna razlika u ceni ide na "Uslugu pravljenja artikla" (ili kako već klijent definiše).

Izlazna kalkulacija
- Ova opcija je sada unapređena novim poljima i izgledom štampe

novo icon 4Podrška za propisanu maržu
- U  skladu sa najnovijom uredbom Vlade RS implementirana je podrška za propisanu maržu pojedinih artikala. Postoji novi šifarnik u opciji ROBNO-TRGOVINA - Artikli i šifarnici - Artikli sa limitiranom maržom. Ovde se unose artikli koji imaju limitiranu maržu i prethodno iskorišćenu maržu od strane dobavljača a koja je iskazana na njihovoj fakturi. Prilikom prvog unosa, unosi se i nabavna cena prema nama ovog artikla, dok kolona AUTO označava da program automatski ažurira ovu nabavnu cenu prilikom knjiženja dokumenata ulaza robe (kalkulacija). Sam procenat iskorišćenja marže se kod nas štampa na Izlaznim fakturama u napomeni.

Prijem fakture dobavljača za nefakturisanu robu
- Dopunjena je procedura prijema fakture dobavljača za nefakturisanu robu. Ubačena je mogućnost da klijent sam izabere koju fakturu zatvara, kako bi se eventualna razlika po nefakturisanoj robi i konačnoj fakturi proknjižila na razlici u ceni (za objekte tipa veleprodaje i maloprodaje) ili na zalihe robe za objekte koji se vode po nabavnim cenama (magacin robe i repromaterijala). Ubačena je mogućnost unosa valute plaćanja kod ove funkcije.

Popis robe
 
- Opcija SVEDI KOLIČINE u popisu sada pita da li da ponovo svede "stare količine". Ovo je zgodno ukoliko je u međuvremenu (između kreiranja popisne liste i knjiženja iste) došlo do promena količina na dan kreiranja popisa. Ubačena štampa datuma popisne liste u sve 4 varijante popisa.

Prijem robe - kalkulacija
- Ubačena je nova opcija rekapitulacije poreza po poreskim stopama u prijemnim dokumentima (screenshot u prilogu). U ovoj novoj tabeli osnovica, iznos pdv-a i iznos za plaćanje mogu da se menjaju u kom slučaju će program izabrati stavku sa najvećom vrednosti u dokumentu i na njoj će kroz rabat usaglasiti osnovicu, a kroz vrednost prenetog poreza usaglasiti iznos pdv-a sa fakture dobavljača. Jasno je da je cilj ove funkcije da se sa lakoćom složi faktura dobavljača i njegov prethodni PDV sa našom kalkulacijom U PARUIzveštaji po specifičnim poslovima - Izveštaj agenciji za duvan
- Implementiran je novi šifarnik propisanih duvanskih proizvoda. Nakon instalacije nove verzije potrebno je da pokrenete opciju: ROBNO-TRGOVINA - Izveštaji po specifičnim poslovima - Izveštaj agenciji za duvan - Uvoz najnovijeg propisanog šifarnika.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Propisani finansijski izveštaji: Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički aneks, Tokovi gotovine ....
- Odrađeno je štampanje svih propisanih finansijskih izveštaja direktno iz BizniSoft-a bez potrebe za startovanjem aplikacije RIAPP. U skladu sa ovime je odrađena i poruka u "starim" bilansima stanja, uspeha i statističkom aneksu koja klijente usmerava na propisane finansijske izveštaje. Prednost korišćenja propisanih finansijskih izveštaja je ta što klijent pre štampe može da ispravi pojedina polja po potrebi i može da unese prethodnu godinu

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs