news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • GENERALNO
  • ROBNO - TRGOVINA
  • FINANSIJSKA OPERATIVA
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • OBRAČUN ZARADA
  • SPECIFIČNI PODSISTEMI
  • TEHNIČKA UNAPREĐENJA
  • UNAPREĐENJE POSTOJEĆIH FUNKCIJA
  • DEVIZNO POSLOVANJE
  • KOZMETIČKE IZMENE

 

GENERALNO

Novi izgled osnovnog ekrana u verziji 7.

Biznisoft Osnovni ekran 

Univerzalna pretraga - Nova univerzalna pretraga svih formi koji imaju karakter šifarnika u uslovima kada se u dokumentima vrši pretraga sa “+” po delu naziva. Sada se više ne otvara posebno polje za unos dela naziva, već se automatski otvara ceo šifarnik, i pretražuju se sva vidljiva polja po sistemu tzv. “inkrementalne pretrage”. 

Univerzalna pretraga 

CTRL + F funkcionalnost je sada potpuno redizajnirana i unapređena. U ovom kontekstu izbačena su polja za pretragu dokumenta koja su do sada postojala u pojedinim formama (Obrada naloga glavne knjige, fakture, kalkulacije, interni računi …) Do sada je bilo moguće, na pr. u obradi naloga glavne knjige samo ukucati TR-1 i program bi se pozicionirao na taj nalog, sada je potrebno da se klikne na gornju tabelu i pritisne CTRL + F):

1. Omogućena je pretraga na svakoj aktivnoj tabeli i to tako što se ista otvara u novoj formi

2. Omogućeno "Zadržavanje" rezultata pretrage u novom tabu

3. Kada se otvori forma za pretragu, pozicioniranjem na tu formu, automatski će se pozicionirati na slog u glavnoj formi. I ovde je implementirana „inkrementalna pretraga“, tj. pretraga po bilo kom delu teksta u bilo kom polju tabele. „Zadržavanje“ rezltata pretrage se vrši pritiskom na taster „F9“ i ova forma se pozicionira u novom tabu u desnom delu glavne BizniSoft forme. Ovo nam omogućava da radimo više stvari istovremeno i da uvek možemo da se vratimo na selektovane slogove bilo koje tabele (artikli, partneri, nalog GK, fakture, kalkulacije i slično ...) a ukoliko je glavna forma otvorena, slogovi će biti automatski pozicionirani. Zatvaranje zadržanih rezultata pretrage se takođe vrši pritiskom na taster F9 u donjem delu ovog novoformiranog tab-a. Primeri u okviru ekranskih prikaza. 

Pretraga   Zadrži kriterijume pretrage 

Podsistem "Za štampu" - Ova funkcionalnost omogućava korisniku da potrebne dokumente ne pošalje odmah na štampu, već da ih skladišti u tzv. „spooler“, odakle ih kasnije može štampati sve od jednom jednim klikom. Omogućen je unos broja kopija svakog pojedinačnog dokumenta koji čeka štampu, kao i zumiranje i brisanje pojedinih dokumenata. Ova funkcionalnost je takođe implementirana na glavnom ekranu BizniSofta u novom tabu pod nazivom „Za štampu. Na standardnoj BizniSoft formi za štampu dokumenata (koja je u v7 prilično redizajnirana) je dodato novo dugme pod nazivom „Za štampu“ kojom se dokumenat šalje na čekanje. Ovo je veoma zgodna funkcionalnost ukoliko se koristi udaljen printer, ukoliko korisnik želi da više dokumenta od jednom pošalje na mail ili snimi u fajl i slično.

Podsistem Za štampu 

Zadaci / Tajmeri - BizniSoft koristi više tajmera koji izvršavaju pojedine zadatke „u pozadini“ i u unapred definisanom intervalu (Provera veze sa serverom, provera internet konekcije, Izbor stavke menija, Startovanje procedure za automatsku nivelaciju po propisanom cenovniku, Obrada narudžbina i slično...), kako bi korisnik bio informisan koji se zadatak i kada startovao kao i kada će se startovati sledeći put i (najbitnije) da bi korisnik imao mogućnost da sam omogući ili onemoguće pojedine zadatke, startuje na zahtev ili promeni vreme i učestalost startovanja, kreiran je joše jedan novi tab u osnovnoj formi BizniSofta pod nazivom „Zadaci“. Ovo je veoma interesantna funkcija za one koji koriste propisani cenovnik ili BizniSoft u BizniSoft „Service“ režimu za obradu narudžbenica komercijalista na terenu i slično. 

Zadaci - Tajmeri 

Hotel Menadžment Sistem (HMS) - Razvijen je potpuno nov podsistem, u modulu Specifičnih podsistema, za upravljanje rezervacijama i kompletan rad recepcije u hotelima/hostelima. Detaljno uputstvo ovog podsistema nije tema ovog dokumenta.

 

Nov konfigurator - Kofiguracioni parametri iz ranijih verzija su sada potpuno izbačeni kao i program „BizniSoft Konfigurator“ koji se instalirao u START meniju samog operativnog sistema. Implementiran je potpuno nov sistem definisanja konfiguracionih parametra koji se sada čuvaju u bazi samog BizniSofta (za razliku od ranijih verzija u kojima su se konfiguracioni parametri čuvali na lokalnom računaru). Ovime je za svaki konfiguracioni parametar omogućen unos vrednosti za operatera, firmu klijenta i radnu stanicu. Tako da je moguće definisati da (primer) konkretna radna stanica koristi unapred definisan fiskalni uređaj, ili da je podrazumevana godina za firmu „1“ 2015 a za firmu „2“ 2016, ili da operater „Oper“ uvek koristi tekstualnu štampu i slično. Kao rezultat ovoga izmenjene su sledeće funkcionalnosti:

BizniSoft Konfigurator je potpuno izbačen (kao što je napred pomenuto):

Osnovni parametri za pristup bazi (adresa i port servera kao i indikator VPN konekcije) se sada nalaze na početnoj formi za prijavu operatera

Izbačeno je dugme „Moja firma“ sa glavnog taba BizniSofta i na ovo mesto je sada funkcija „BizniSoft Konfigurator“. Obzirom da je sada cela ova forma izbačena, rezultat toga je da se logo i pečat firme definišu u matičnim podacima klijenta (Napomena je izbačena obzirom na novu funkcionalnost definisanja napomena po dokumentima)

Standardna ovlašćenja iz adekvatnog taba u šifarniku operatera iz ranijih verzija BizniSoft-a su sada izbačena i integrisana u novom konfiguratoru, tako da je sada moguće vrlo lako podesiti da se recimo onemogući ulaz u formu obračuna zarada za klijenta broj „1“, Ili da se onemogući rasknjižavanje naloga za firmu „6“ a omogući operateru „OPER“ (u slučaju kada se koriste više vrednosti za isti konfiguracioni parametar program konsultuje opciju „prioritet“)

„Knjigovodstveni podaci“, koji su bili poseban tab u okviru funkcije „Moja firma“ (gde se, između ostalog, definisao način obračuna nabavke po tipovima objekta i slično ...), su takođe izbačeni i integrisani u nove konfiguracione paramere. 

Konfigurisanje Biznisoft servera    Logo i pečat - Matični podaci 

Sistem definisanja parametra je sada takav da se prilikom instalacije i prvog pokretanja nove verzije dobiju svi mogući konfiguracioni parametri sa njihovim podrazumevanim vrednostima (levi deo prozora). Ukoliko klijent želi da promeni vrednost nekog konfiguracionog parametra, potrebno je da selektuje željeni parametar i klikne na dugme „Dodaj vrednost“ nakon čega će odabrani parametar da se pojavi u desnom delu forme. Nakon toga se odabere Entitet („Operater“, „Firma“, „Radna stanica“), unese vrednost entiteta kao i vrednost parametra. Primer: Ukoliko želimo da postavimo podrazumevanu godinu za operatera „OPER“ na 2016 potrebno je da selektujemo parametar broj 10002, odaberemo entitet „OPERATER“, unesemo vrednost „OPER“ (ili prethodno selektujemo tu vrednost u gornjem desnom delu forme) i unesemo vrednost 2016. Funkcije „Kopiraj postavke“ i „Nalepi postavke“ služe da se parametri jednog entiteta (recimo operater „PETAR“) iskopiraju na drugi entite (recimo operater „LAZA“). Sada više nije neophodno da se restartuje BizniSoft kako bi se pročitali i primenili konfiguracioni parametri, već je dovoljno da se klikne na dugme „Upiši / Primeni“ u desnom delu ove forme. Još jedna dobra strana ovako definisanih parametra je u tome što će (ukoliko se, primer, definišu za operatera) da važe uvek kada se prijavi konkretni operater, bez obzira na kojoj je radnoj stanici u mreži. Čak i u uslovima kada operater zameni računar, prijavom sa svojim korisničkim imenom i lozinkom – svi parametri će biti aktivni.

Podešavanje konfiguratora   Konfigurator - Novi parametri  

ROBNO-TRGOVINA

Unapređena je evidencija po mestima i nosiocima troškova. Pojedine forme i funkcije u kojima nije postojala mogućnost da se unesu mesta i nosioci troška su sada dorađene i ova funkcionalnost je ubačena u svim potrebnim podsistemima. Novina u Verziji 7 je ta što se sada mesta i nosioci troška knjiže i u robnom knjigovodstvu a svi izveštaji iz robnog knjigovodstva su dorađeni da konsultuju ovo novo obeležje.

Izveštaji iz robnog prometa 

Automatska nivelacija kao poseban dokument je – izbačena. Ovo je jedna od najbitnijih izmena u verziji 7. Na početku da se definiše terminologija: „Automatskom nivelacijom“ se u ovom kontekstu podrazumevaju dokumenti koje je u prethodnim verzijama BizniSoft automatski kreirao prilikom izmene cene u kalkulacijama, internim računima i fakturama. Funkcionalnost „Automatska nivelacija“ je u formi nivelacija (osim kozmetičkih izmena) ostala nepromenjena.

Evo kako je funkcionisalo u prethodnim verzijama:

Ukoliko se vodi robna evidencija (čekirano polje „robno“ u šifarniku objekta) i ukoliko artikal ima na zalihama a kalkulacijom smo dobili različitu cenu u objektima koji se vode po prodajnim cenama sa ukalkulisanom razlikom u ceni (maloprodaje, veleprodaje ...), BizniSoft je automatski nudio nivelaciju i ovo obeležje se čuvalo u polju „NC“ u formi kalkulacija. Prilikom knjiženja ove kalkulacije, BizniSoft je kreirao novi dokumenat nivelacije sa svim artiklima u kojima je bilo čekirano obeležje „NC“. Formiranje novog dokumenta nivelacije u uslovima kada se promeni cena je izbačeno, ali će se prilikom knjiženja ovakvog dokumenta proknjižiti svi efekti eventualne nivelacije u svim potrebnim podsistemima (robno, finansijsko, KEP knjiga). Stavke koje će biti nivelisane su vizuelno označene crvenom bojom u samom dokumentu.

Da bi se ovo realizovalo, uvedena su nova polja u ovim formama u kojima se pamti cena i količina koja treba da se niveliše („Niv.količina“ i „Niv.cena“) koja se automatski popunjavaju i operater ne može da ih menja. Obzirom da izrada same kalkulacije može da traje duže vreme i postoji mogućnost da se u tom periodu promeni raspoloživa količina nekog artikla za nivelaciju, u formu Kalkulacije je ubačena nova funkcija OBRADA NALOGA - „Preračunaj količine i cene za nivelaciju“ koja na zahtev operatera ažurira ove vrednosti. Sada je ostavljeno svakom klijentu posebno da definiše u kojim će objektima i za koje dokumente uključiti ovu funkcionalnost i to se radi posebnim opcijama u šifarniku objekta. Inicijalno, za sve objekte koji se vode po prodajnim cenama sa ukalkulisanom razlikom u ceni ove opcije će biti uključene. Obzirom da se sada ne formira poseban dokumenat nivelacije, sama štampa nivelacije (čiji su efekti već proknjiženi) je implementirana u ovim izvornim formama, dugme ŠTAMPAJ – Nivelacija po dokumentu uz napomenu da naslov ovog izveštaja više nije „Nivelacija broj NCXXXXXX“, već „Nivelacija po dokumentu KLXXXXXX“. Dodatak: U novim konfiguracionim parametrima (dalje u tekstu) je dodat još jedan „Automatska nivelacija – ignoriši minusne količine“ čija je inicijalna vrednost 0, što znači da će u verziji 7 inicijalno nivelisati i minusne količine, što možda nije logično ali je neophodno zbog slaganja robnog i finansijskog stanja. 

Nivelacija  Kalkulacija  Poslovni objekti - Nivelacija  Štampa nivelacije 

FINANSIJSKA OPERATIVA

Obrada naloga za glavnu knjigu - Račun troškova - Ubačeno je novo polje “Analitika” u tabeli formiranja računa troška.

Obrada naloga za glavnu knjigu  

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Potpuni redizajn i unapređenje funkcija formiranja naloga glavne knjige, sada su sve forme izvedene u vidu tabela. Implementirana je provera da li je na osnovu nekih podataka već formiran nalog, kako se isti ne bi formirao dva puta. Zbog toga je u uslovima kada se nalog rasknjiži i obriše neophodno kliknuti na dugme „Proveri status“ koje ažurira oznaku da li na osnovu unetih podataka postoji GK nalog ili ne. Prilikom prvog statovanja verzije 7, procedura će pokušati da „rekonstruiše“ kako bi ova tabela trebalo da izgleda za TR naloge, dok će ostale tabele biti prazne, što smatramo da je prihvatljivo. Pored ovih suštinskih izmena, postoje i mnoge druge, manje bitnije: ubačeno je polje „Opis“ u svim formama, ubačeni su avansni računi sa mogućnošću odbijanja dela avansa u svim dokumentima gde to ima smisla, ubačena je podrška za „Obrnuto oporezivanje“, tj. interni obračun PDV-a, ubačena je mogućnost unosa deviznog troška, tj. obrada troška po fakturi u devizama, avansni računi su sada u drugom tabu u kome se mogu „povezati“ i primljeni i izdati avansni računi, funkcionalnost formiranja naloga glavne knjige za prijem fakture za nefakturisanu robu je posebno dorađena i slično.

Obrada naloga za glavnu knjigu  

Obrnuto oporezivanje / Interni obračun PDV-a, koje se odnosi na fakturisanje građevinskih usluga kao i poslovanjem sa sekundarnim sirovinama, je u verziji 7 potpuno podržano. Situacija u kojoj obveznik obračuna PDV-a nije prodavac, već kupac dobara. Za sada se ovo odnosi na manipulaciju sekundarnim sirovinama, fakturisanje usluga i dobara u građevinarstvu i obračuna INO troškova. Da bi se ovo realizovalo urađeno je sledeće:

Dodata je nova opcija „Obrnuto oporezivanje“ u formi formiranja TR naloga u obradi naloga glavne kjnige. Ovo se koristi kod obrade INO troškova ili troškova za građevinarske usluge.

Dodata je nova opcija „Obrnuto oporezivanje“ u formi formiranja OS naloga u obradi naloga glavne knjige. Ovo se koristi kada se nabavlja osnovno  sredstvo sa internim obračun PDV-a.

Dodata je nova opcija „Obrnuto oporezivanje“ u podacima o artiklu u šifarniku artikla. Ova opcija se konsultuje prilikom fakturisajna (neće biti fakturisan PDV za ovu stavku) i kod prijema robe – kalkulacija (izvršiće se interni obračun PDV-a za ove stavke). 

Nalog glavne knjige  Obrada naloga za glavnu knjigu - Stavke naloga  Podaci o artiklu - Obrnuto oporezivanje

OBRAČUN ZARADA

Ovaj podsistem je pretrpeo minimalne izmene koje su se pre svega odnosile na izvesna tehnička unapređenja, kao i na uklanjanje funkcija koje su prelaskom na sistem objedinjene naplate poreza i doprinosa postale višak i to:

Osnovne tabele za poreze i doprinose – Za plaćanja koja ulaze u PPOD
Osnovne tabele za poreze i doprinose – Za bolovanja preko 30 dana
Osnovne tabele za poreze i doprinose – Za porodiljska bolovanja
Osnovne tabele za poreze i doprinose – Za invaliditet II i III kategorije
Tabela za poreze i doprinose – Za plaćanja koja ulaze u PPOD
Tabela za poreze i doprinose – Za bolovanja preko 30 dana
Tabela za poreze i doprinose – Za porodiljska bolovanja
Tabela za poreze i doprinose – Za invaliditet II i III kategorije

Ubačena su dva nova (daleko prostija od napred navedenih) šifrnika čija je potreba nastala izbacivanjem prethodnih i to:

1. Specifikacija obustava za komore
2. Specifikacija računa za glavnu knjigu

Odrađena je preraspodela funkcija u smamom meniju modula obračuna zarade. 

Obračun zarada - Specifikacija računa glavne knjige  

SPECIFIČNI PODSISTEMI

Nov sistem definisanja parametra bonifikacije (svođenja na SRPS kvalitet) u funkcijama otkupa poljoprivrednih kultura u specifičnim podsistemima. Sada svaki klijent može unositi nove poljoprivredne kulture i sam može definisati uslove prijema, procente sušenja i sasušenja zajedno sa tablicama kao formule svođenja na SRPS. Nakon inicijalne instalacije verzije 7, trebalo bi da se automatski popune potrebne tabele podacima neophodnim za rad do sada podržanih tipova bonifikacije. Svi ovi šifarnici su implementirani u formi „Šifarnik poljoprivrednih kultura“. 

Šifarnik poljoprivrednih kultura  

TEHNIČKA UNAPREĐENJA

Unapređen sistem upravljanja transakcijama. Transakcije su uvedene u verziji 6 u podsistemu ADMINISTRACIJA – Upravljanje transakcijama i omogućavaju da korisnik startuje transakciju, izvrši određenja knjiženja (završni račun, obračuni, knjiženja naloga i slično) i ako je zadovoljan efektima onda upiše izmene (startuje funkciju „Upiši izmene“), u protivnom startuje funkciju „Odustani od transakcije – vrati izmene“ u kom slučaje će sve biti vraćeno na stanje pre startovanja transakcije. U verziji 7 je ova priča dalje unapređena: Uveden jo novi indikator u futer-u osnovnog prozora Biznisoft-a da postoji otvorena transakcija. Zatim, testiranjem je ustanovljeno da pojedine funkcije vrše automatski upis transakcije bez obzira što operater nije startovao funkciju „Upiši izmene“, takve funkcije su sada onemogućene svuda gde je to bilo moguće, a tamo gde nije bilo moguće, klijent će biti obavešten porukom „Postoji otvorena transakcija – funkcija onemogućena“. Da bi se sprečila zloupotreba, ukoliko je startovana transakcija, onemogućena je štampa/slanje na mail/eksport bilo kakvog izveštaja (primer: operater startuje transakciju, unese i odštampa fakturu a zatim vrati izmene – ovo je sada onemogućeno). 

Upravljanje transakcijama  Upravljanje transakcijama

Omogućeno je menjanje bilo kog teksta na izveštaju kombinacijom SHIFT + Levi klik. Promenjeni tekst se automatski označava i boji kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe.

Izmena izveštaja  Izmena izveštaja

Ubačena je funkcija definisanja do 10 standardnih napomena za svaku vrstu dokumenta. U ranijem periodu smo često imali potrebe da se za različite dokumente definišu različite standardne napomene (Izvozne fakture i slično). U verziji 7 smo išli i korak dalje tako da ne samo što je omogućeno da klijent definiše za svaku vrstu dokumenta posebnu napomenu, već je omogućeno da za svaku vrstu dokumenta definiše do 10 različitih napomena. Redizajniran tab „Napomena“ na svim formama čime je klijentu omogućeno da izabere jednu od napred navedenih napomena.

Biznisoft dokumenta - Izmena napomene u izveštajima  Standardna napomena

Omogućen unos neograničenog broja tekućih računa klijenata. U prethodnim verzijama moguće je bilo uneti maksimalno dva tekuća računa poslovnog partnera što je ponekad bilo nedovoljno. U verziji 7 je omogućen unos neograničenog broja tekućih računa klijenata. Tekući računi se sada pojavljuju u novom tabu. Implementiran je NBS web servis preko koga se mogu automatski preuzeti svi otvoreni tekući računi sa servera NBS-a (preuzimanje se vrši po PIB-u). Prilikom unosa partnera funkcijom Shift+F5 automatski se preuzimaju svi računi.

Ažuriranje tekućih računa sa portala NBS  

UNAPREĐENJE POSTOJEĆIH FUNKCIJA

KEP knjiga: Ubačen je redni broj stavke na nivou naloga. KEP knjiga je usaglašena sa novim pravilnikom: izbačena je kolona „Uplata na račun“ kao i funkcije koje su vršile automatsko popunjavanje ove kolone prilikom obrade naloga glavne knjige. Štampa novog KEP obrasca je usaglašena sa pravilnikom, a ostala je i varijanta štampe stare „KEPU“ knjige ukoliko klijent želi da štampa ovu evidenciju iz prethodnih godina.

Knjiga Primljenih i Knjiga Izdatih računa – odvojen je broj naloga i broj računa. Smatramo da je ovo bio veliki nedostatak ranijih verzija BizniSoft-a koji je sada definitivno rešen. Ovo je tehnički bilo prilično komplikovano izdvojiti posebno ako se ima na umu da prilikom prvog startovanja nove verzije, nova polja moraju biti automatski popunjena te na ovo treba obratiti pažnju. Usaglašena su knjiženja i provere integriteta u skladu sa novom strukturom KIR/KPR knjige. 

Knjiga primljenih računa  

Eksterni troškovi kod prijema robe - Ubačena su polja šifre valute, oznake valute, kursa i iznosa u valuti.

Eksterni troškovi  

Omogućen je odbitak dela avansa i u kalkulacijama na identičan način kako je to implementirano u fakturama.

Nezatvoreni avansni računi  

Ubačena je funkcija kojom se, kada se u polju „Cena“ u formi obrade ulaznih dokumenata (kalkulacija) klikne na taster “+“, dobija polje za unos osnovice koje se nakon unosa i pritiska na ENTER deli sa prethodno unetom količinom i dobija se nabavna cena.

U skladu sa novijim izmenama zakona o PDV-u u smislu vraćanja robe izmenjene su funkcije povraćaja robe kupca i vraćanja robe dobavljaču. Sada postoji novi checkbox u ovim funkcijama kojim se definiše da li je u pitanju novi promet. Ukoliko je u pitanju nov promet sa aspekta pomenutog zakona, tretira se kao da smo mi dobavljaču prodali robu, tj. kao da je nama kupac prodao robu. Knjiženja u finansijkom su identična što podrazumeva storniranje prometa, međutim kod povraćaja robe dobavljaču ne knjizi se storno zaduženja 27xx, već se knjiži potražni iznos na 47xx a kod povraćaja robe kupca ne knjiži se potražni storno na 47xx, već dugovni iznos na 27xx. Analogno tome se prilikom knjiženja povraćaja robe dobavljaču koji se tretira kao novi promet knjiži u knjizi izdatih računa a knjiženje povraćaja robe kupca u knjizi primljenih računa. Ukoliko se povraćaj robe dobavljaču tretira kao nov promet, štampa se faktura.

Knjižno odobrenje kupcu  Povraćaj robe kupcu

Omogućen je popis po serijskim brojevima sa knjiženjem istih i svođenjem na popisanu količinu.

Popis robe - Serijski brojevi   

 

Unapređene funkcije primljenih i izdatih avansnih računa. Sa aspekta avansnih računa, problem u ranijim verzijama BizniSoft-a je bio taj što nije bilo moguće koristiti ove funkcije kod firmi koje nisu u sistemu PDV-a, obzirom da te firme ne vode knjige primljenih i izdratih računa (odkle se avansi čitaju). Obzirom da se avansi posebno tretiraju u uslovima kada se vrši obrnuto oporezivanje, ova funkcija je sada prilično dorađena.

U tom kontekstu promenjeno je sledeće:

Za firmu koja nije u sistemu PDV-a: Omogućeno je knjiženje izdatih avansnih računa u KIR

Za firmu koja nije u sistemu PDV-a: Omogućeno je knjiženje konačnog sa avansnim računima

Za firmu koja nije u sistemu PDV-a: Prijem avansnog računa se vrši direktno popunjavanjem knjige primljenih avansnih računa uz napomenu da broj naloga mora da počinje sa "AR-" o čemu će program dati adekvatno obaveštenje

Za firmu koja nije u sistemu PDV-a: Omogućeno je knjiženje kalkulacije i ostalih ulaznih dokumenata sa "zakačenim" avansnim računom

Omogućen je unos konta troška kod izdatnice repromaterijala. Program će da ponudi standardno 5110 (BSRN0080), ali klijent može da izmeni. Za prethodno kreirane izdatnice u kojima je ovo polje prazno, knjižiće se 5110 (BSRN0080). Ovo polje je vidljivo samo u izdatnici repromaterijala, tj. u internom računu iz tipa objekta 10 u tip objekta 18.

Izdatnica repromaterijala - Unos konta troška  

 

Nov sistem knjiženja dokumenta. Sa tehničke strane ovo je bila najzahtevnija funkcija, sa aspekta klijenta, tj korisnika BizniSoft-a, ovde nema nekih značajnijih izmena osim sledećeg:

1. Ukoliko dođe do greške prilikom knjiženja u jednom podsistemu, odbacuje se celokupno knjiženje (za razliku od prethodnih verzija gde je problem javljao grešku u jednom ali su prihvaćena knjiženja u ostalim podsistemima).

2. Nije neophodan postupak rasknjižavanja ... knjiženje sa štikliranim "kvačicama" automatski vrši rasknjižavanje i ponovno knjiženje. Na ovo bi klijenti trebalo posebno da obrate pažnju obzirom da je u ranijim verzijama najčešće program ignorisao knjiženje koje je već odrađeno. Sa druge strane ovo će drastično da skrati (ponekad veoma čestu) proceduru rasknjižavanja i ponovnog knjiženja istog naloga (sada se to radi u jednom potezu). 

DEVIZNO POSLOVANJE

Izvršen je redizajn forme zvanične i sopstvene kursne liste i omogućeno preuzimanje kursne liste pomoću Web Service-a NBS i to za dan i za period, tako da je sada omogućeno da se jednim klikom preuzme kursna lista za (na primer) celu prethodnu godinu. Ubačeni su informativni grafikoni o kretanja kursa:

Kursna lista  Kursna lista - Grafikon

 

Valutna klauzula. U verziji 7 je ubačena podrška za praćenje obaveza i potraživanja po tzv. “valutnoj klauzuli“. 

U tom smislu su unapređene sledeće funkcije:

Omogućeno je definisanje statusa valutne klauzule za poslovnog partnera u Šifarniku poslovnih partnera (da li postoji valutna klauzula i koja je valuta u pitanju za sledeće valute: EUR, USD i CHF) kao i kursa koji treba da se konsultuje kod obračuna valutne klauzule uključujući i sopstvenu kursnu listu (iako klijenti u praksi najčešćeda koriste EUR po srednjem kursu NBS).

Ubačena je funkcija valutne klauzule u svim dokumentima sa specifikacijom valuta plaćanja. Podržane su sve napred pomenute: 3 valute i 5 vrsti kursa. Ovde se automatski nude definisani parametri iz šifarnika poslovnih partnera ali se po potrebi mogu promeniti za svaki dokument posebno. Knjiženje potraživanja po valutnoj klauzuli se vrši na BSRN0149 (2045) a obaveza na BSRN0150 (4355). Ova konta su u kontnom planu definisana kao devizna.

Ubačena funkcija kursiranja po izabranoj kursnoj listi i valutnoj klauzuli za poslovnog partnera u funkciji obrade naloga glavne knjige. Ubačena funkcija obrnutog kursiranja u obradi naloga glavne knjige.

Omogućen je unos deviznih troškova u TR nalogu u funkcijama automatskog formiranja naloga glavne knjige. CTRL + d za prikaz novih polja u ovoj tabeli - kursiranje, kao što je napred pomenuto.

Valutna kluzula  Valutna klauzula - Valute plaćanja

Omogućena je izrada IOS-a u valuti. Sada je moguće izabrati valutu za koju se vrši IOS (pored postojećih atkivnih kriterijuma). Implementirana je mogućnost konvertovanja IOS-a iz jedne u drugu valutu i to uz mogućnost izbora kursa:

IOS u valuti  

Funkcija obračuna kursnih razlika je potpuno redizajnirana. Ubačena je mogućnost izbora računa za koje se vrši obračun kursnih razlika (automatski će biti selektovani svi računi za koje je kontnim planom definisano da se vrši obračun kursnih razlika), poslovnog partnera ili atributa poslovnih partnera, kao i mogućnost izbora tipa kursa za obračun kursnih razlika.

Podržane su sledeće opcije Izbora vreste kursa:
 
Srednji NBS ili definisan u tabeli partnera (što je podrazumevana vrednost)
Isključivo srednji NBS
Sopstvena kursna lista
NBS – kupovni za devize
NBS – prodajni za devize
NBS – kupovni za efektivu
NBS – prodajni za efektivu 

Obračun kursnih razlika  

KOZMETIČKE IZMENE

Dugme koje je do sada služilo za zatvaranje svih otvorenih tabova i nalazilo se u donjem levom uglu osnovnog prozora BizniSoft-a je sada izbačeno i ovu funkcionalnost je preuzelo novo dugme koje se nalazi u gornjem desnom uglu aktivnih tabova.

Zatvaranje aktivnih tabova  

Funkcija kojom se definisalo da je brzo knjiženje podrazumevano je iz podsistema Administracije premešteno u zaglavlje osnovnog ekrana BizniSofta (dugme „BK“) kako bi bilo pristupačnije.

Klikom na modul Administracija aktivira se novi podmeni pod nazivom „OSTALA PODEŠAVANJA“ za dalja podešavanja i korekcije veličine fonta u tabelama, sistemskog datuma i slično ...

Na većim bazama je bio usporen ulazak u formu izvestaja iz robnog zbog filtriranja samo dokumenta koji postoje u robnom za izbor. Sada se u formi izbora dokumenata pojavljuju svi predviđeni dokumenti ali se izbor može suziti klikom na novo dugme "Samo postojeći".

Iz određenih tehničkih razloga u prethodnim verzijama BizniSoft-a nije bilo moguće istovremeno imati otvorene forme Izlaznih faktura, Otpremnica, Profaktura, Računa trškova i Avansnih računa (ostale su radile bez problema).

Dorađena je forma obačuna kamate.

obracun kamate thumb  

U funkciji definisanja nivoa zaliha dodata je procedura (u meniju) pod nazivom „NAPUNI TABELU“ pomoću koje se ova tabela automatski puni iz šifarnika artikala a radi jasnijeg i efikasnijeg definisanja zaliha.

U uslovima replikacije podataka se dešavalo da profakture koje su rezervisane automatski budu skinute sa rezervacije. Sada je ova funkcionalnost „spuštena“ na nivo baze podataka te bi trebalo da ova greška bude trajno otklonjena.

Prilikom kopiranja recepture sa jednog artikla/proizvoda na drugi, dodata je mogućnost da se primeni procenat na količine iz recepture. Ovo je zgodno kada kopiramo recepturu sa jednog artikla (na primer, šampon 1l) na drugi artikal (šampon 0.2l).

Funkcija obrade dnevnih pazara je prilično redizajnirana iako je osnovna funkcionalnost ostala slična kao u ranijim verzijama.

Funkcija automatske nivelacije u formi nivelacija je prilično redizajnirana iako je osnovna funkcionalnost ostala slična kao u ranijim verzijama.

Ubačen je „progresbar“ prilikom promene firme/poslovne godine/baze koji se pojavljuje u gornjem desnom uglu glavne forme BizniSoft-a:

Promena aktivne firme 

Ubačena je funkcija "Isprazni listu" u podsistemu omiljenih funkcija koja se nalazi u zaglavlju osnovne forme BizniSoft-a, uz napomenu da, ukoliko se ne definiše nijedna omiljena funkcija odmah nakon pražnjenja liste, lista će biti automatski popunjena standardnim prilikom naredne prijave:

omiljene funkcije thumb 

„Masovna štampa“ dokumenata. U funkcijama pregleda dokumenata firme, poslovnog objekta ili operatera (na osnovnom tabu BizniSoft-a), dodata je mogućnost selektovanja više dokumenata (CTRL + levi klik, CTRL+a ili koristeći dugme „Sel./Des. Sve“) i štampa tih dokumenata (ili slanje u modul „za štampu“) u definisanom broju kopija. Napomena je da je moguće koristiti sve funkcije ovog grida (filtriranje, sortiranje ...) kako bi se eventualno selektovali samo dokumenti određenog poslovnog partnera ili samo pojedini tipovi dokumenta (sa ili bez opcije OD-DO...) i slično.

Štampa dokumenata 

Implementirani novi konfiguracioni parametri:

Knjiži dokument vezu u polje broj računa u KIR (integrisano iz prethodne funkcionalnosti)
Omogući menjanje cene 2 u internim računima
Omogući interaktivno knjiženje
Omogući izmenu konfiguracionih parametara
Specifična delatnost - pogrebne usluge T1 (Lisje)
Kalkulacija – nudi zadnju prodajnu cenu za objekte koji se vode po prodajnim cenama
Kopiraj opis/napomenu artikla prilikom fakturisanja
Zatvori potraživanja kupca prilikom knjiženja specifikacije izlazne fakture
Omogući izmenu standardnih parametra
Vremensko ograničenje interaktivnog knjiženja (sec)

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs