news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

  • GENERALNO
  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKA OPERATIVA
  • ADMINISTRACIJA

U septembarskim unapređenjima verzije, implementirana je prečica CTRL+F koja pokreće dijalog za pretragu teksta u izveštajima, uvedena je univerzalna inovacija sa aspekta funkcionisanja unosa novog reda, tačnije šifre artikla ili barkoda u svim osnovnim formama iz modula Robno-trgovinskog poslovanja. Osim pomenutog, implementiran je značajan broj izmena vezanih za obračun otkupa za kooperanta/poljoprivrednika.

GENERALNO

U verziji bsv-100-21334 rel.date 26.09.2021. implementirana je prečica CTRL+F koja pokreće dijalog Nađi tekst za pretragu teksta u izveštajima:

Pokretanje dijaloga za pretragu teksta u izveštajima

U poslednjim ažuriranjima verzije, prilikom pokretanja elektronskog servisa Ažuriranje tekućih računa NBS i preuzimanja partnera pomoću funkcije Shift + F5, program automatski izostavlja, odnosno, ne preuzima račune sa statusom Ne podleže blokadi.

U svih 5 osnovnih formi - Kalkulacijama, Fakturama, Internim računima, Nivelacijama, Popisu robe i drugim nasleđenim formama, uvedena je značajna univerzalna inovacija sa aspekta funkcionisanja unosa novog reda, tačnije šifre artikla ili barkoda (pod uslovom da su uključeni parametri 10141, 10142, 10298, 10367 ili 10493 budući da njihova aktivacija različito funkcioniše u različitim formama). Program se u svim navedenim formama - prema novim postavkama (osnovnim i nasleđenim) fokusira na polje Šifra a ukoliko nije uneta šifra artikla, automatski se fokusira na polje Barkod, ukoliko su navedeni parametri prethodno aktivirani. Takođe, prelazak u bilo koje drugo polje u tabeli je onemogućeno ukoliko prethodno nije uneta šifra artikla.

Modifikovana je procedura univerzalne pretrage u BizniSoft konfiguratoru pomoću prečice CTRL+F: u rezultatima pretrage prikazuju se svi elementi izvorne kolone, uključujući kućice (checkbox), ikonice, upisane vrednosti itd, uz napomenu da pretraga ne obuhvata kolonu Podrazumevana vrednost:

Pretraga izabrane tabele

Ukoliko kriterijum pretrage podrzumeva pregled po grupisanim redovima ili se deo naziva nalazi u opisu klasifikacije, grupisane forme prema bilo kom kriterijumu će se u rezultatima pretrage automatski prikazati u ekspandiranoj formi nakon unosa upita:

Prikaz grupisanih formi u rezultatima pretrage

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U poslednjim dopunama verzije bsv-100-21320 rel.date 06.09.2021. implementirane su izmene vezane za obračun otkupa za kooperanta/poljoprivrednika. Stara forma Poslovanje sa kooperantima zamenjena je novom funkcijom Obračun za poljoprivrednika u koju je iz prethodne forme premeštena funkcionalnost evidencija Ugovora:

Poslovanje sa kooperantima - Evidencija ugovora

Ova forma sadrži tri osnovne funkcionalnosti: Evidencija ugovora, Obračun za poljoprivrednika i Izaberi poljoprivrednika. Ukoliko se prvo izabere poljoprivrednik, prikazaće se samo ugovori za izabranog poljoprivrednika, a izabrani poljoprivrednik će biti ponuđen i prilikom unosa novog ugovora iako izbor poljoprivrednika nije obavezan za ovu funkciju. Za funkciju Obračun za poljoprivrednika je obavezan prethodni izbor poljoprivrednika preko pomenute funkcije.

Nakon izbora poljoprivrednika prikazaće se poslovne godine, ugovori, kulture i nosioci koji su se vezivali za konkretnog poljoprivrednika. Viši stepen automatizacije, postiže se ukoliko se radi po unapred definisanim ugovorima (ili bar po nosiocima troška) jer će u tom slučaju svi vezni dokumenti (avansi, izdavanje repromaterijala, otkup, isplate itd.) odgovarati broju ugovora (u skladu sa eventualno uključenim parametrom 10302) – ovo važi sa slučajeve ako se od istog poljoprivrednika otkupljuje više različitih kultura, mada je funkcija dizajnirana da bude praktična i za klasičan otkup – bez kooperacije i slično:

Poslovanje sa kooperantima - Obračun za poljoprivrednika

Funkcija Obračun za poljoprivrednika u stvari predstavlja postupak formiranja izveštaja koji će se odštampati i biti pregledan za analizu od strane poljoprivrednika.

Transakcije koje ulaze u formu obračuna su: Prethodno dugovanje, Avansne uplate, Izdavanje repromaterijala, Finansijska zaduženja/odobrenja kupca (ukoliko ih ima), Finansijske uplate (ukoliko nam je kupac uplatio neki deo), Predato Vaga (predato kroz opciju prijema robe u specifičnim podsistemima), Predato Tuđa roba (prijem tuđe robe iz Robnog – ovo se ne koristi ukoliko se uzimaju podaci iz specifičnih podsistema već se samo koristi funkcija Prijem tuđe robe što je redak slučaj ali je predviđen), Otkup proizvoda, Naknadna finansijska odobrenja/zaduženja dobavljača (ukoliko ih ima), Isplate poljoprivredniku (videti u napomeni kasnije u tekstu).

Nakon izbora Ugovora i/ili kulture i/ili nosioca troška, program će pokušati da identifikuje sve navedene transakcije koje zadovoljavaju zadate uslove, a operater će moći (a u nekim slučajevima verovatno i morati) da ažurira kreirane podatke. Ažuriranje se vrši klikom na dugme Dodaj selektovano, Dodaj sve, Obriši selektovano i Obriši sve uz napomenu da je omogućen multiselect – selektovanje više redova i jedan klik na dugme Dodaj selektovano/Obriši selektovano. Dupli klik na stavku, standardno, prikazuje traženi dokument. Obračun se formira/ažurira istog momenta kada se dodaju/obrišu stavke:

Poslovanje sa kooperantima - Pregled kreiranih transakcija

Prilikom kreiranja izveštaja, vezano za funkciju Isplata poljoprivredniku, program uzima u obzir samo stvarne isplate, ali ne i ostale transakcije koje su se prilikom knjiženja transakcije preko Isplate poljoprivrednom proizvođaču koristile za druge potrebe (kompenzacije, zatvaranje avansa i slično). U tom smislu je u funkciji Isplata poljoprivrednom proizvođaču implementirana nova opcija (checkbox) Isplata za obračun koja je opciona, ali će prilikom pokretanja procedure kreiranja izveštaja automatski uzeti u obzir samo te stavke (ostale po potrebi, operater može dodati funkcijama Dodaj izabrano i slično). Ukoliko se nalog isplate radi po automatizovanim funkcijama Po avansnoj uplati ili Po kompenzaciji ova opcija neće biti štiklirana, u protivnom će biti štiklirana prilikom ručnog unosa stavke ili izborom opcije Po uplati:

Finansijsko poslovanje - Isplata poljoprivrednom proizvođaču

Nakon kreiranog obračuna, osim štampe dokumenta omogućeno je automatsko skladištenje obrađenog dokumenta i u delu Vezna dokumenta za partnera:

Poslovanje sa kooperantima - Polje Vezna Skladištenje dokumenta u delu Vezni dokumenti/Eksterni dokumenti

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U poslednjim izmenama u verziji, dodata je nova šifra u Tabeli računa automatskog knjiženja BSRN0203 - Dobavljači za gotovinska plaćanja sa podrazumevanom vrednošću računa 4350, a koja je povezana sa checkbox-om Plaćeno u formama Račun troška, Nabavka osnovnog sredstva i Kalkulacija trgovačke robe. Time korisnik može da definiše konto koji želi i ukoliko želi, može da razdvoji knjiženje gotovinskih računa od ostalih računa što ima praktičnu primenu u sravnjenju kartica sa dobavljačima i pregleda gotovinskih računa, kako zbirno po dobavljačima tako i pojedinačno po dobavljačima.

Prilikom obrade Finansijskog odob./zad.kupca ili Prijema odob./zad.INO kupca, ukoliko se izabere neki od predviđenih konta klase 5, program će automatski zanemariti karakter i proknjižiti na dugovnu stranu.

FINANSIJSKA OPERATIVA

Po uzoru na prethodne verzije programa, prilikom formiranja virmana iz programa po bilo kom osnovu - virmani za zarade, kalkulacije, troškovi itd, implementirana je nova opcija Bez računa nalogodavca. Ovako formirani virmani nisu namenjeni za import u e-banking aplikaciju već isključivo za štampu:

Obrada virmana - bez računa nalogodavca

Prilikom prenosa formiranih Otkupa poljoprivrednih proizvoda u Finansijsku operativu - Obrada naloga za prenos, program će po default-u u koloni Svrha plaćanja osim prefiksa Otkup, upisati i odgovarajuću poljoprivrednu kulturu:

Obrada naloga za prenos/uplatu - Svrha plaćanja

U funkciji Evidencija kompenzacija omogućeno je formiranje kompenzacija bez konta primljenih i izdatih avansa klikom na novu opciju Bez računa avansa koja je podrazumevano uključena ali operater po potrebi može da je isključi. Prethodno je neophodno da korisnik unese potrebna konta u Tabeli računa automatskih knjiženja a zatim i u Tabeli računa finansijske operative:

Evidencija kompenzacija - Bez računa avansa

Na zahtev korisnika, promenjen je izveštaj forme IOS-a. Ukoliko IOS za izabranog partnera sadrži više strana, podaci o poslovnom partneru prikazivaće se pri vrhu svake strane izveštaja.

ADMINISTRACIJA

Uvedena su dva nova parametra koja se koriste za programiranje mernih vaga:

  • Dodat je nov tip vage u okviru parametra 10145 – Teraoka SM-100
  • Dodat je novi konfiguracioni parametar 10508 – Prefiks barkoda artikala merenih na vagi sa podrazumevanom vrednosti 28 koju klijent može prilagoditi svojim potrebama ukoliko su merne vage prekonfigurisane na neki drugi prefiks.

 

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs